دعوتنامه نمایشگاه صنعت اصفهان


دعوتنامه : نمایشگاه صنعت اصفهان 13/9/97 لغایت 16/9/97
مکان : محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان سالن شیخ بهایی (سالن اول-غرفه
( A26
ساعت بازدید: 15 لغایت 21
.از شما دعوت میشود تا از توانمندیهای این شرکت بازدید فرمایید